Ajankohtaista

Ympäristöseloste auttaa ympäristövaikutusten arvioinnissa

Kiinteistöjen elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa apuna ovat rakennusmateriaalien ympäristöselosteet, EPD:t (Environmental Product Declaration).

EPD on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Se on kolmannen osapuolen vahvistama ja luotettavaksi todettu informaationlähde ja sisältää EN 15804 -standardin mukaan vaadittavat tiedot. Ympäristöseloste auttaa rakennushankkeiden eri osapuolia ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä.

Yhteistyössä tietoa tuotteista geneeriseen päästötietokantaan

Yleisiä, teollisuuden keskimääräisiä päästötietoja tarvitaan, kun lopullista tuotteen toimittajaa ei vielä ole valittu. Suomen ympäristökeskuksen johdolla ollaankin parhaillaan laatimassa ympäristöministeriölle rakennustuotteiden geneeristä päästötietokantaa. Tulevissa uudisrakentamisen hiilijalanjälkisääntelyssä laskennat tullaan esittämään rakennuslupahakemuksissa ja tällöin geneeristä tietoa tullaan tarvitsemaan, sillä tuotetoimittaja on lupavaiheessa harvoin vielä valittuna.

Harkko-, tiili- ja laastivalmistajat tuottavat yhteistyössä tuoteryhmittäin päästöarvot SYKEn tulevaan tietokantaan.

EPD mahdollistaa tuotteiden vertailun

EPD-ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, jne.).

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset.