Ajankohtaista

RTT:n muuratut rakenteet -ryhmä mukana ilmastonmuutoksen vaikutuksia vaipparakenteisiin selvittävässä FRAME-tutkimuksessa

Odotettavissa oleva ilmastonmuutos ja rakennusten lämmöneristyspaksuuden lisääminen muuttavat vaipparakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa ja rakenteiden toteutusta merkittävästi. Niillä on vaikutusta myös sisäilman olosuhteisiin sekä LVI‐järjestelmien toteutukseen. Näiden tekijöiden huomioon ottamiseksi rakenteiden ja LVI‐järjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tarvitaan lisää tutkimustietoa, jota tuotetaan FRAME‐hankkeessa.

FRAME‐hanke toteutetaan Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen/ Rakennetekniikan, Teknillisen korkeakoulun Energiatekniikan laitoksen/ LVI‐tekniikan sekä Ilmatieteen laitoksen yhteistyöprojektina. Hanke toteutetaan TEKESin, Ympäristöministeriön sekä alan teollisuuden rahoituksella.

Tutkimuksen tavoitteet

  • Selvittää eri vaipparakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa Suomen ilmastossa ottamalla huomioon odotettavissa olevan ilmastonmuutoksen ja rakenteiden lisäeristämisen vaikutukset. Tarkasteluja tehdään sekä rakennusaikaisissa että rakennuksen käytön aikaisissa olosuhteissa uudis‐ ja korjausrakentamisen liittyen.
  • Määrittää vaipparakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta kriittisiä lämmöneristyspaksuuksia/ U‐arvoja niiltä osin kuin se on mahdollista.
  • Selvittää millä rakenteellisilla tai muilla teknisillä ratkaisuilla vaipparakenteiden toimintaa voidaan parhaiten parantaa, jotta riskit kosteusongelmille vähenevät.
  • Antaa suosituksia ja ohjeita tuleviin rakennusmääräyksiin koskien vaipparakenteiden lämmöneristysmääräyksiä, lämpöhäviöiden ja energiankulutuksen laskentaohjeita ja vaipparakenteiden toteutusta.
  • Antaa rakennusalalle suosituksia ja ohjeita vaipparakenteiden ja liitosten turvallisista toteutustavoista matalaenergia‐ ja passiivitaloihin Suomen ilmastossa.
  • Antaa ohjeistusta rakennusprosessin toteutuksesta siten, että rakentamisessa saataisiin aikaan laatuhyppy rakennusaikaisen kosteudenhallinnan osalta.
  • Selvittää mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella, lämmöneristyksen lisäämisellä ja LVI-järjestelmien toiminnalla on rakennuksen sisäilman olosuhteisiin sekä toisaalta LVI-järjestelmien käyttöön.
  • Välittää kansainvälisissä julkisissa tutkimusprojekteissa saatua tietoa eri rakenteiden toiminnasta ja ilmastonmuutoksesta tärkeiden vientimaiden ilmastossa.
  • Julkaista hankkeen lopussa kaksi tutkimusraporttia. Toisessa tutkimusraportissa esitetään suunnitteluohjeita matalaenergia‐/ passiivirakenteille ja ‐liitoksille ja toisessa raportissa käsitellään tutkimuksen kaikki muut osa‐alueet. Tutkimuksen aikana ja sen jälkeen uutta tietoa jaetaan myös monilla muilla tavoilla.