Ajankohtaista

Rakennusteollisuus RT: Asiakkaan on saatava valita tarkoitukseen sopivin rakennusmateriaali

Rakennusteollisuus RT on huolestunut siitä, että rakennusmateriaalien valintaa ja rakenneratkaisuja on alettu enenevästi ohjata julkisella sääntelyllä. Esimerkiksi lainsäädännöllä ja kuntien kaavamääräyksillä on pyritty vaikuttamaan materiaalien käyttöön. Rakennusteollisuuden mielestä terve kilpailu ja asiakkaiden valinnanvapaus ovat perusperiaatteita, joiden rajoittamiseen pitäisi olla hyvin korkea kynnys.

Materiaalivalintoihin puuttuvien määräysten perusteluna on usein käytetty ympäristöargumentteja. Rakennusteollisuus RT:n mukaan eri materiaaleista toteuttavien ratkaisujen välillä ei kuitenkaan ole merkittäviä eroja, kun tarkastellaan rakennuksen koko elinkaarta mukaan lukien käytönaikainen energiankulutus ja huollon tarve.

”Energia- ja ekotehokkaita rakennuksia voidaan tutkitusti toteuttaa hyvin erilaisin materiaalivalinnoin ja rakenteellisin ratkaisuin. Tärkeintä on käyttää ja yhdistellä eri materiaaleja viisaasti, siten että kunkin materiaalin parhaat ominaisuudet tulevat hyödynnetyksi”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.

”Sääntelyn perusteena ei tulisi käyttää tulkinnanvaraisia tutkimuksia tai yksinkertaistettuja hiilijalanjälkilaskureita. Esimerkiksi eräissä kaavoissa on viitattu selvityksiin, jotka eivät noudata keskeistä periaatetta, jonka mukaan rakennusmateriaalien ympäristövaikutusarviointi tulee tehdä aina rakennustasolla rakennuksen koko elinkaari huomioon ottaen. Tämä on myös eurooppalaisen standardisoinnin lähtökohta”, Tarmo Pipatti selventää.

Liika sääntely rajoittaa kilpailua ja nostaa hintoja

Kaavoitusta ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki on lähtökohtaisesti neutraali erilaisten rakennusratkaisujen ja materiaalivalintojen suhteen. Olennaista on, että nämä täyttävät rakenteilta edellytetyt tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet. Kaavassa ei tulisi antaa tarkkoja rakentamistapaa koskevia määräyksiä.

Pipatin mukaan turhan yksityiskohtaiseen sääntelyyn liittyy useita epäkohtia. Esimerkiksi Kilpailuviraston viimekeväisessä selvityksessä todettiin, että liiallinen ja epätarkoituksenmukainen sääntely rakennusalalla vaikeuttaa alalle pääsyä, heikentää kannusteita innovointiin, kaventaa tarjolla olevien vaihtoehtojen kirjoa ja tätä kautta heikentää kilpailua sekä nostaa kustannuksia.

”Julkisen ohjauksen sijasta tarvitaan uskoa markkinoiden kykyyn ratkaista asioita. Kaikki hyötyvät, kun valmistajat kilpailevat keskenään kehittämällä aktiivisesti tuotteitaan, palveluitaan ja menetelmiään. Lisäksi eri materiaalien vapaata kilpailua voidaan edistää esimerkiksi rakennustuotteiden yleiseurooppalaisten standardien kautta”, Tarmo Pipatti mainitsee.

EU-oikeusasiantuntija Mikko Alkio toteaa, että kilpailuneutraliteetista poikkeaminen johtaa harvoin markkinoilla kokonaisuutena katsottuna toivottuihin tuloksiin. Lainsäätäjillä tulisikin hänen mukaansa olla vahvoja perusteluja kilpailuneutraliteetista poikkeamisen tueksi.

”Yleisesti lähdetään siitä, että itseisarvo ei ole tietty materiaali- tai teknologiavalinta, vaan keskeistä on tavoiteltu lopputulos, energiatehokas rakennus tai esimerkiksi telesektorilla nopea viestintäteknologia. Myös EU-lainsäädäntö lähtee tästä periaatteesta. Markkinoiden tehtäväksi jää päättää, millä keinoin lainsäätäjän tavoitteeseen päästään tehokkaimmin”, Alkio korostaa.

Lisätietoja:
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 040 506 5021
Rakennusteollisuus RT ry:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro, puh. 040 587 2642

Mikko Alkion lausunto kilpailuneutraliteetista ja Olavi Syrjäsen lausunto materiaalien määräämisestä kaavoituksesta ovat luettavissa RT:n verkkosivuilta

Kilpailuviraston selvityksiä 1/2011, Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely – toimivat markkinat http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/Kilpailukatsaus-2.pdf