Ajankohtaista

Kiinteistö- ja rakentamisalan ammateissa korostuu tulevaisuudessa muun muassa energia- ja ympäristötietous

Kiinteistö- ja rakentamisalan ammateissa korostuu tulevaisuudessa muun muassa energia- ja ympäristötietous. Myös johtaminen ja kyky toimia monialaisissa ammatti- ja asiantuntijayhteisöissä ovat lähivuosina yhä tärkeämpiä osaamisalueita.

Alan menestymisen kannalta keskeisiksi osaamisiksi nousevat myös asiakas-, kieli- ja kulttuuri- sekä teknologiaosaaminen. Erilaisten normien ja säädösten hallinnan sekä laatuajattelun merkitys kasvaa. Alalla tarvitaan tulevaisuudessa myös kriisinhallintaan, huoltovarmuuden ylläpitoon ja ääriolosuhteisiin varautumiseen liittyvää osaamista.

Opetushallituksen projektissa Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) on kartoitettu seuraavien 10 – 15 vuoden aikana edellytettävää osaamista. Kiinteistö- ja rakentamisalan tulevaisuuden osaamistarpeita ennakoitiin asiantuntijaryhmässä, jossa oli mukana mm. toimiala-, työnantaja- ja henkilöstöjärjestöjen, hallinnon, tutkimussektorin sekä ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajia.

Tulevaisuuden osaamistarpeita tuotettiin ennakointityöpajoissa, joissa määriteltiin alan keskeiset muutosvoimat, laadittiin vaihtoehtoisia skenaarioita ja johdettiin niistä osaamistarpeita sekä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi. Osaamistarpeita ennakoitiin sekä alan eri osa-alueiden että ammattien osalta. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen sisältöjen kehittämisessä ammatillisessa, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa.

Ennakointiryhmä esitti loppuraportissaan, että niin eri koulutusasteiden kuin koulutuksen ja työelämän keskinäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta tulee lisätä. Opiskelijoita tulee kannustaa monialaisiin opintoihin. Monialaisuutta sekä projektiosaamista tulee kehittää toteuttamalla opintoihin liittyviä, eri alojen opiskelijoiden välisiä projektitöitä, jotka simuloivat reaalimaailman ongelmanratkaisutilanteita. Koulutuspolkuja etenkin kiinteistöpalvelualalla tulee selkiyttää ja koulutuksen jatkumot varmistaa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan ennakointiryhmän työn tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan osaamistarveraportissa, joka löytyy VOSE-projektin Internet-sivuilta