Ajankohtaista

Betoniteollisuus: Materiaalisääntely kaavoituksessa syrjäyttämässä asiakaslähtöisyyden

Betoniteollisuus ry on jättänyt valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle Honkasuon alueen asemakaavasta.

Suomalaisessa kaavoituksessa on käynnissä huolestuttava suuntaus, jossa asiakkaiden valinnanvapautta rajoitetaan perusteettomalla sääntelyllä. Kun rakennusmateriaali lukitaan jo kaavoitusvaiheessa, asiakas ei voi valita toimivinta ratkaisua. Samalla myös kustannukset uhkaavat nousta. Keskustelun herättämiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi Betoniteollisuus ry valittaa Helsingin kaupunginvaltuuston syyskuussa hyväksymästä asemakaavasta Honkasuon pientaloalueelle.

Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malminkartanossa sijaitsevan Honkasuon alueelle asemakaavan, jossa on kysymys uuden pientaloalueen suunnittelusta. Honkasuolla on jo asemakaavassa määritelty runkorakenteiden materiaali. Perusteena on käytetty materiaalien rakennusajan ympäristövaikutuksia, vaikka ympäristövaikutuksia tulisi maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen mukaan arvioida rakennusten koko elinkaaren näkökulmasta. ”On erinomainen asia, että Helsingin kaupunki pyrkii viihtyisään ja vähäpäästöiseen kaupunkisuunnitteluun ja asumiseen”, sanoo Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä. ”Tämä toteutuisi kuitenkin parhaiten asettamalla tavoitteet päästöille ja muille ominaisuuksille, mutta jättämällä keinot avoimiksi. Näin suunnittelijoilla on mahdollisuus vertailla ja valita kulloiseenkin tarkoitukseen sopivin ratkaisu.”

Päätöksenteon tulisi aina perustua luotettavaan ja vertailukelpoiseen tietoon eri ratkaisuvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Koska eri rakennusmateriaalit vaikuttavat eri tavoin muun muassa rakennuksen lämmöneristyskykyyn, pitkäaikaiskestävyyteen ja huollon tarpeeseen, materiaalien ympäristövaikutuksia ei voi verrata keskenään vain materiaalien valmistusvaiheen perusteella vaan aina osana koko rakennusta ja sen elinkaarta. Lisäksi vertailtavien ratkaisujen on täytettävä samat tekniset vaatimukset esimerkiksi ääneneristävyyden suhteen. Maankäyttö‐ ja rakennuslain mukaan asemakaavamääräyksillä tulee olla ennen kaikkea maankäytöllinen ja kaupunkikuvallinen perusta. Mattila katsoo, että Honkasuon kaavamääräyksessä asetettu materiaalirajoitus on vastoin tätä periaatetta. Lisäksi se syrjii monia rakennusmateriaaleja, joten asiassa on myös kilpailuoikeudellinen näkökulma. Vastaavanlaisia kaavahankkeita on käynnissä muuallakin Suomessa, minkä johdosta Mattila pitää tärkeänä materiaalirajoituksen lainmukaisuuden selvittämistä.

Lisää tietoa valituksesta betoni.com sivuilla