Ajankohtaista

EK: Ympäristönsuojelulailta edellytettävä selkeitä pelisääntöjä ja parempaa ennakoitavuutta

 

Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksen tavoitteena tulee olla lupaprosessien selkiyttäminen ja sujuvoittaminen. Lausuntokierroksella ollut lakiluonnos uhkaa viedä päinvastaiseen suuntaan.

Suomen ympäristönsuojelulain uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Nyt käsillä olevan ensimmäisen vaiheen aikapaineet liittyvät siihen, että kansallinen lainsäädäntö tulee saada harmonisoitua EU:n teollisuuspäästödirektiivin kanssa. Suomi on direktiivin täytäntöönpanosta jo myöhässä.

Päällekkäistä lainsäädäntöä

Ympäristöministeriön lakiehdotukseen on sisällytetty direktiivin täytäntöönpanon lisäksi uusia, puhtaasti kansallisista lähtökohdista tehtyjä muutoksia.

Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi luonnonsuojelulain rinnalle ehdotettu uudenlainen määrittely sijaintipaikan luonnonarvoista, viranomaisille annettavat valtuudet määrätä yritysten energian ja materiaalien käytön tehokkuudesta sekä lain suhde kemikaalien EU-tason sääntelyyn.

Seurauksena on päällekkäisyyttä suhteessa muihin olemassa oleviin säädöksiin ja menettelytapoihin. Esimerkiksi toimintojen sijoittumista ohjataan kaavoituksella ja luonnonsuojelulain mukaan suojelua vaativat alueet otetaan jo huomioon ympäristöluvissa. Niin ikään energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano on alkanut, samoin kuin kansallisen materiaalitehokkuusohjelman laatiminen. Lisäksi yrityksissä on laajasti käytössä vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset. Kemikaaleista puolestaan on olemassa muun muassa laaja REACH-sääntelynsä.

Lue tiedote kokonaiuudessaan EK:n sivuilta