Laastit

Lisäaineet, pigmentit ja kiviaines

Laasteissa käytetään sideaineen, kiviaineksen ja veden lisäksi erilaisia lisäaineita, joiden avulla pyritään parantamaan laastin työstettävyyttä, tartunta- ja lujuusominaisuuksia sekä säänkestävyyttä. Lisäksi lisäaineita käytetään laastin värjäämiseen.

Useita lisäaineita samaan laastiin sekoitettaessa on varmistuttava niiden yhteensopivuudesta. Tehdasvalmisteisissa laasteissa lisäaineet ovat valmiina, joten työmaalla niitä ei saa enää lisätä.

Huokostimien tarkoituksena on ensisijaisesti varmistaa laastin pakkasenkestävyys. Huokostimia voidaan käyttää myös parantamaan laastin työstettävyyttä. Tuoreen laastin ilmapitoisuuden tulee pysyä valmistajan ilmoittamissa rajoissa.

Hidastimilla pidennetään kalkkisementti- ja sementtilaastien työstettävyysaikaa. Työstettävyysaikaa voidaan pidentää muutamista tunneista kymmeniin tunteihin. Pitkillä hidastusajoilla halkeilun vaara kasvaa, jolloin veden haihtuminen tuoreesta laastista on estettävä.

Polymeerit antavat laastille tiiveyttä ja vaikuttavat myös laastin työstettävyysominaisuuksiin.

Kuiduilla pyritään torjumaan tuoreen laastin halkeilua sekä parantamaan kovettuneen laastin vetolujuutta. Laasteihin lisättävät kuidut ovat yleensä muovikuituja.

Tiivistävillä ja hydrofobisilla lisäaineilla muutetaan kovettuneen laastin vedenimuominaisuuksia. Tavoitteena on, että pinta tulee vettä hylkiväksi ja kapillaarinen veden siirtyminen rakenteen sisäosiin estyy joko kokonaan tai osittain.

Pigmenttien lisäyksellä saadaan aikaan värillisiä laasteja. Myös laastin runkoaineena voidaan käyttää värillisiä mineraaleja. Pigmentit ovat tyypillisesti erittäin hienojakoisia epäorgaanisia oksideja ja lisäävät laastin vedentarvetta sekä laastin kutistumaa. Tästä syystä pigmenttien määrää joudutaan yleensä rajoittamaan.

Eri pigmenttien hinnoissa on huomattavia eroja, joten tietyt värit saattavat nostaa materiaalikustannuksia huomattavasti.

Kiviaines

Laastin tilavuudesta suurin osa on kiviainesta. Kiviaineksen raekokojakaumalla ja laadulla on suuri vaikutus laastien ominaisuuksiin.

Kiviaineksessa tulee olla eri raekokoja sopivassa suhteessa, jotta rakeet pakkautuvat mahdollisimman tiiviisti ja sideaineella täytettäviä tyhjätiloja jää mahdollisimman vähän. Kiviainesjakaumalla haetaan laastille muun muassa optimaalisia työstöominaisuuksia sekä pientä kutistumaa.