Kivitalon suunnittelu

Energiatehokkaan kivitalon suunnittelu

Energiatehokkaan kivitalon suunnittelu

Muuratut rakenteet ovat ominaisuuksiltaan erinomaisia rakennettaessa vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa. Niillä saadaan rakennuksiin hyvä tiiveys ja tasainen sisälämpötila. Materiaalien kestävyys ja pitkä käyttöikä varmistavat koko elinkaarenaikaisen pienen kokonaisenergiankulutuksen.

Matala-, passiivi- ja nollaenergiatalot tulee suunnitella siten, että rakenne- ja talotekniset järjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden. Rakennuksen arkkitehtuurin tulee palvella myös energiansäästöä. Tämä näkyy esimerkiksi rakennusmassojen suuntauksessa, tilaratkaisuissa, ikkunoiden määrässä sekä erilaisissa auringonvalon varjostusratkaisuissa.

3.1. talon suunta

Energiatehokkaan kivitalon suunnittelusta on tehty opas Kivitalon energiatehokkuus.

» Lataa opas (PDF)

E-luku kertoo energiatehokkuuden

Vuonna 2012 otettiin käyttöön uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos oli siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun.

Rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla.

E-luku lasketaan rakennuslupaa varten tarvittavaan energiaselvitykseen. Luku lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona. Luku ilmaistaan yksiköllä kWh/m2 vuodessa. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä.

Rakennuksen luokka määräytyy E-luvun perusteella. Määräysten minimivaatimuksen täyttävät uudet talot sijoittuvat C-luokkaan. B-luokka edellyttää tehokasta lämmitystapaa, sähköpihiä ilmanvaihtolaitetta tehokkaalla lämmöntalteenotolla ja passiivitasoista rakennusvaippaa parhailla ikkunavalinnoilla. Myös rakennuksen muoto vaikuttaa, ja lisäksi tarvitaan ikkunoiden ulkopuolista aurinkosuojausta tilojen ylilämpenemisen estämiseksi. A-luokka vaatii B-luokan ehtojen lisäksi aurinkokeräimet käyttöveden lämmitykseen ja aurinkopaneelit sähkön tuottoon.

E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

Kokonaisenergia-tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi.

Määräysten tiukennus tarkoitti keskimäärin 20 prosentin parannusta rakennusten energiatehokkuuteen. Vaikutukset rakentamisen investointiin ovat kuitenkin pienet. Rakennuskohtaisesti voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa pienentää joka tapauksessa käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

Suomen Rakennusmedia Oy on julkaissut aiheesta kirjan Energiamääräykset 2012, opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen. Kirjassa avataan keskeiset energiatehokkuuden käsitteet ja kuvataan energialaskennan perusteet, joiden avulla nähdään mistä kaikesta rakennuksen energiankulutus muodostuu. Uusien määräysten vaatimukset avataan selkokielellä ja havainnollisin esimerkein. Kirja on tarkoitettu niin rakennusalan ammattilaisille kuin asiasta kiinnostuneelle laajalle yleisöllekin.

Myös yhdessä VTT:n kanssa tuotetut oppaat energiatehokkaan harkkotalon LVI-suunnitteluun ja toteutukseen ovat avuksi suunnittelussa.

» Lataa harkkopassiivitalon LVI-ohje (PDF)

» Lataa lämmitys- ja ilmanvaihto-suunnittelun opas (PDF)