Kivitalon suunnittelu

Kantavien rakenteiden suunnittelu

Kantavien rakenteiden suunnittelu

Rakennuksen kantavat rakenneosat ottavat vastaan sen runkoon kohdistuvat, käytöstä aiheutuvat kuormat, esimerkiksi hyötykuormat sekä luonnonolosuhteista, kuten lumesta, tuulesta ja lämpötilaeroista, johtuvat kuormat. Kuormat siirtyvät rakennuksen runkoa pitkin perustuksille tähän tarkoitukseen suunniteltujen rakenneosien, kuten laattojen, palkkien, pilarien, seinien ja muiden rakenneosien välityksellä. Perustuksilta kuormat siirtyvät lopuksi maaperälle.

Kantavat rakenteet suunnitellaan yleensä kestämään tietyn ajan myös palonaikaisia rasituksia. Tällä pyritään osaltaan turvaamaan henkilöiden poistuminen rakennuksesta palotilanteessa. Jotkin rakenteet mitoitetaan kestämään myös muita poikkeuksellisia kuormia, niin sanottuja onnettomuuskuormia.

Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien ympäristöministeriön asetuksina annettujen kansallisten valintojen mukaan. Suunnittelijan on lisäksi otettava huomioon rakennuspaikasta johtuvat olosuhteet.

Sovellettaessa muuta suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle, että suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

Rakenteellisesti yhtenä kokonaisuutena toimivissa uusissa rakenteissa saa käyttää vain yhtenäistä suunnittelu- ja toteutusjärjestelmää.