Rakennesuunnittelu

Eurokoodisuunnittelu

Eurokoodisuunnittelu

Kantavat rakenteet voidaan suunnitella myös eurooppalaisia rakennesuunnittelustandardeja, eurokoodeja, ja niille vahvistettuja kansallisia liitteitä (NA) käyttäen. Tällöin käytetään myös eurokoodien kuormaosioita ja niiden kansallisia liitteitä.

Eurokoodeilla on voinut suunnitella jo usean vuoden ajan sitä mukaa, kun eurokoodien kansalliset liitteet on annettu ympäristöministeriön asetuksina. Kaikki talonrakentamista koskevat kansalliset liitteet ovat yhtä osaa, siilojen ja säiliöiden kuormat, lukuun ottamatta käytössä.

Eurokoodi-sarja koostuu 58 osasta. Eurokoodit sisältävät kokonaisvarmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat (kuten hyöty-, lumi- ja tuulikuormat), lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormitukset sekä yksityiskohtaiset ohjeet eri rakennusmateriaaleille.

Suomessa eurokoodit julkaisee Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Muurattujen rakenteiden suunnitteluun tarvitaan seuraavia eurokoodin osia:

  • SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet (Rakenteiden turvallisuus, käyttökelpoisuus ja säilyvyys)
  • SFS-EN 1991 Eurokoodi 1: Rakenteiden kuormat
  • SFS-EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu (Rakenteiden mitoitus ja yksityiskohtien suunnittelu)
  • SFS-EN 1997 Eurokoodi 7: Geotekninen suunnittelu

Eurokoodi-standardeja voi hankkia Suomen Standardisoimisliitosta.

Muurattujen rakenteiden mitoitus eurokoodien mukaan

SFS-EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu

  • Standardissa SFS-EN 1996-1-1 esitetään rakennusten suunnittelussa tarvittavat suunnittelusaannot sekä raudoittamattomille ja raudoitetuille muuratuille rakenteille.
  • Osa SFS-EN 1996-1-2 käsittelee mitoitusta palotilanteessa. Palomitoitus tehdään käytännössä edelleen taulukkomitoituksena.
  • Osa SFS-EN 1996-2 käsittelee työnsuoritukselle asetettuja vaatimuksia. Standardia on täydennetty kansallisen liitteen yhteydessä julkaistulla dokumentilla ”Työnsuoritukseen liittyvät lisäohjeet”.
  • Osaa SFS-EN 1996-3 ei sovelleta Suomessa. Standardissa käsitellään lähinnä rakenneratkaisuja, jotka liittyvät eurooppalaiseen kerrostalorakentamiseen.

Eurokoodin mukainen mitoitus perustuu rajatilamitoitukseen osavarmuuslukumenetelmää käyttäen. Muuratut rakenteet mitoitetaan murtorajatilassa. Rakenteita ei mitoiteta käyttörajatilassa vaan tarkistetaan erilaisten taulukoiden tai mittasuhteiden perusteella se, että käyttörajatila ei tule määrääväksi.

Muurauskappaleet kuuluvat eurokoodin mukaan joko kategoriaan I tai II. Jako kategorioiden välillä riippuu muurauskappaleen lujuuden määrittelytavasta. Kategoriassa I lujuus määritellään keskiarvona niin, että alitustodennäköisyys on enintään 5 %. Kategoriassa II lujuus määritellään keskiarvona.

Eurokoodissa muurauskappaleet luokitellaan neljään aukkoryhmään. Ryhmittely tehdään aukkojen pinta-alan, aukkojen koon ja niiden lopullisessa rakenteessa olevan suunnan perusteella. Aukkoryhmityksen perustana olevat mittavaatimukset on esitetty standardin EN1996-1-1 taulukossa 3.1.

Laastit jaetaan ominaisuus- ja reseptilaasteihin. Ominaisuuslaasti on valmistajan suhteuttama niin, että saavutetaan halutut ominaisuudet. Suomessa käytettävät laastit ovat ominaisuuslaasteja. Tällöin valmistaja ilmoittaa laastin ominaisuudet.

Täydentävät tuotteet kuten muuraussiteet, konsolit, kannakkeet ja vanteet ovat valmistajan kokeellisesti mitoittamia tuotteita. Näiden lujuus perustuu testien keskiarvoon.

Muurattujen rakenteiden suunnittelu on julkaistu myös käsikirjana RIL 206, käsikirjassa on mukana Suomen kansalliset liitteet. Ohje esittää muurattujen rakenteiden suunnittuohjeet käyttäjäystävällisessä ja tiivistetyssä muodossa sekä täydennettynä kansallisella suunnittelukäytännöllä. Kirjaa voi ostaa RIL:n verkkokaupasta RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje.

Tarkemmat tuotekohtaiset suunnitteluohjeet löytyvät tuotteiden valmistajilta.

Lisää tietoa eurokoodisuunnittelusta löytyy mm.  Eurocode helpdeskistä.