Ympäristövaikutukset

Kierrätyksen esteet

Kierrätyksen esteet

Materiaalien tehokkaan käytön ja kierron lisääminen on suuri mahdollisuus

Rakentamisen materiaalitehokkuuteen ohjaavat jätelaki ja -asetus, kaatopaikka-asetus sekä EU:n jätedirektiivi, joissa on määräykset rakennus- ja purkujätteille.

Periaatteena on, että jätteen tuottaja myös maksaa jätteen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.

Jätelaki (646/2011) määrittelee jätteellä aineen tai esineen, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Näin ollen käytännössä kaikki purettava materiaali muuttuu viimeistään purkuhetkellään jätteeksi. Jätelain mukaan kierrätysmurske säilyttää aina jätestatuksen vaikka se olisi jalostettu, ympäristökelpoinen ja CE-merkitty.

Ympäristönsuojelulain mukaan jätteen laitos- tai ammattimaisessa hyödyntämisessä on oltava ympäristölupa, lukuun ottamatta MARA-asetuksessa esitettyjä poikkeuksia.

EU on asettanut tavoitteeksi, että rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään vähintään 70 painoprosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jotta tämä saavutetaan, on kierrätystä ja uusiokäyttöä tuettava lainsäädännössä. Nyt laissa on monia kiertotalouden esteitä, joiden poistamiseksi teollisuuden ja lainsäätäjän pitää tehdä entistä enemmän työtä yhdessä. Estaiden poistamisella ei kuitenkaan saa olla seurauksena lajittelemattoman rakennusjätteen dumppaaminen maantäyttöihin, vaan kilpailukykyisen uusioraaka-aineen tuottaminen rakentamisen tarpeisiin.

Kierrätystä voi tehostaa

Valtio ja kunnat voivat tehostaa kierrätystä lisäämällä julkisissa hankinnoissa kierrätysmateriaalien käyttöä.

Kierrätyksen kustannuksia voitaisiin keventää esimerkiksi hyväksymällä tehtaiden ylijäämämateriaalien hyödyntäminen ainakin osittain ympäristöluvan sijaan ilmoitusmenettelyllä, joka on kevyempi, nopeampi ja halvempi tapa. Näissä materiaaleissa koostumus on tunnettu ja niiden testausten poisjäämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle.

Kierrätystä voidaan tehostaa myös laatimalla laatu- ja ympäristökelpoisuuskriteerit useammille kierrätysmateriaaleille, jotta voidaan laajentaa jätteiden maanrakennuskäyttöä koskevan asetuksen materiaalivalikoimaa. Tulisi myös luoda ohjeet jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiselle sekä viedä nämä ohjeet käytäntöön.