Tietoa kivitalosta

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutukset

_MG_3727

Raaka-aineet luonnosta

Kivipohjaiset materiaalit ja tuotteet valmistetaan puhtaista, lähes täysin kotimaisista luonnon raaka-aineista. Ne eivät sisällä myrkyllisiä tai haitallisia aineita. Raaka-aineina käytetään pääasiassa maaperästä otettuja erityyppisiä kiviaineksia, savea sekä vettä.

Maamme kiviainesvaranto on moninkertainen verrattuna rakentamisen tarpeisiin.

Raaka-aineiden otto ja alueiden jälkihoito

Nykyisin raaka-aineet otetaan aina viranomaisten hyväksymien ottosuunnitelmien mukaan ja käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan.

Tiiliteollisuuden käyttämä savimäärä vastaa vain muutamaa peltohehtaaria vuodessa. Maan kohoaminen tuottaa savimuodostumia nopeammin kuin tiilen tuotanto niitä käyttää. Savenottoalueet ovat useimmiten peltomaata, joksi ne useimmiten myös käytön jälkeen palautetaan. Peltoaluetta voidaan saven oton jälkeen käyttää uudelleen vaikka maanviljelykseen.

Kivenottoalueet on perinteisesti luiskattu ja metsitetty uudelleen. Uudet selvitykset ovat kuitenkin tuoneet esiin, että luonnon monimuotoisuuden kannalta osa maa-ainesten ottopaikoista kannattaakin säilyttää avoimena ympäristönä, jossa erilaiset perhoset ja sammakot viihtyvät ja joiden määrä on maatalouden rakennemuutoksen myötä vähentynyt. Nykyään kullekin maa-aineksen ottopaikalle pyritään tekemään jälkihoitosuunnitelmat kunkin alueen erityispiirteiden mukaisesti.

Tehtaiden sijainti ja kuljetusetäisyydet

Tehtaat ovat perinteisesti sijoittuneet raaka-aineiden ottopaikkojen läheisyyteen, joten kuljetusmatkat eivät muodostu pitkiksi.

Tuotanto

Muuraustuotteisiin liittyvät päästöt syntyvät pääosin materiaalien valmistusvaiheessa käytettävän energian päästöistä ja ne ovat vain 1-3 % rakennuksen koko elinkaaren aikaisista päästöistä.

Tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään jatkuvasti tehostamalla raaka-aineiden käyttöä sekä polttoprosesseja kehittämällä ja ympäristöystävällisemmän energian (esimerkiksi biokaasu ja kierrätyspolttoaineet) käytöllä valmistuksessa.

Tuotanto toteutetaan niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa luonnolle sekä toimipisteiden naapurustoille.