Rappaus

Ylläpito ja korjaus

Rakenteellisilta yksityiskohdiltaan hyvin suunniteltu ja oikein toteutettu rapattu julkisivu on kestävä ja pitkäikäinen.

Vesi ja pakkanen ovat tärkeimmät laatua heikentävät ja vaurioita mahdollisesti aiheuttavat tekijät. Vesivalumat on helppo todeta kastumisen aiheuttamina tummentumina. Niiden välittömässä läheisyydessä olevia räystäitä ja vesirännejä sekä sokkelin yläpuolella olevaa aluetta tulee tarkkailla, koska kosteudesta tummuneet kohdat ennakoivat korjaamattomina tulevia vaurioita.

Rakenteiden ikääntyessä vaurioituminen johtuu pääosin säärasituksesta, joka heikentää materiaalien ominaisuuksia. Turmeltuminen voi olla haitallisen nopeaa, mikäli käytetyt materiaalit tai tehty työ ovat olleet heikkolaatuisia tai rakenneratkaisut virheellisiä tai huonosti toimivia.

Säärasitus voi käynnistää useita rinnakkaisia turmeltumisilmiöitä. Turmeltuminen etenee aluksi hitaasti, mutta vaurioiden edetessä se yleensä kiihtyy.

Kiinteistön arkistossa on hyvä säilyttää kaikki rappaustyötä, materiaaleja ja toimenpiteitä sekä työselityksestä poikkeavia seikkoja koskevat tiedot (esimerkiksi työmaapäiväkirja).

Pieniä määriä pintalaastia (jos kyseessä on tehdasvalmisteinen kuivalaasti) kannattaa säilyttää kuivissa varastotiloissa vähäisten vaurioiden korjaamista varten.